Neo Pentan

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch Fe2(SO4)3;
(2) Nhúng thanh sắt vào dung dịch ZnCl2 ;
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2;
(4) Cho H2S vào dung dịch CuCl2.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời