Neo Pentan

Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và NaCl 0,6M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 4632 giây thì dừng điện phân. Nhúng thanh Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, khối lượng thanh Mg thay đổi như thế nào so với trước phản ứng?

A. giảm 3,36 gam.       B. tăng 3,20 gam.

C. tăng 1,76 gam.       D. không thay đổi.

nguyennguyen đã trả lời