Neo Pentan

Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch chứa CuSO4 xM và NaCl yM bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, sau thời gian t giây thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm (Cl2 và H2) có tỉ khối so với He bằng 12. Dung dịch X hòa tan tối đa 6,12 gam Al2O3. Nếu điện phân dung dịch X với thời gian 2t giây, tổng thể khí thoát ra ở hai cực là 8,512 lít (đktc). Các khi sinh ra không tan trong dung dịch và hiệu suất quá trình điện phân đạt 100%. Cho các nhận định sau:
(a) Giá trị của t là 4632 giây.
(b) Tỉ lệ x : y là 1:5.
(c) Nếu thời gian điện phân là 7720 giây thì nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực.
(d) Bỏ qua sự phân li của nước, dung dịch X gồm các ion Cu2+, Na+, H+ và SO42-.
Số nhận định đúng là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời