pentadecane

Tổng thể tích (ở 27oC) của Hiđrocacbon A (khí) và thể tích vừa đủ O2 để đốt cháy hoàn toàn A bằng 5/8 thể tích của các sản phẩm cháy ở 127oC. Sau khi đưa hỗn hợp khí và hơi về 27oC thể tích của sản phẩm cháy còn bằng 8/15 thể tích ban đầu của hỗn hợp A và O2. Các thể tích đều đo ở cùng áp suất.

a)Viết các công thức cấu tạo và đọc tên của A.b) Thực hiện phản ứng tách Hiđro từ A thu được hỗn hợp sản phẩm B. Đốt cháy hoàn toàn 4,032 lít B (đktc) thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Dẫn 0,252 lít B (đktc) qua dung dịch Br2 làm cho khối lượng dung dịch nặng thêm 0,28 gam.

Xác định công thức cấu tạo đúng của A. Tính thành phần % thể tích của các chất trong hỗn hợp B. Giả sử chỉ xảy ra sự tách Hiđro sinh ra các anken, ankađien bền.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời