Nguyen Huong Yen

Trình bày phương pháp hoá học nhận biết axetilen và propin

Neo Pentan đã chọn câu trả lời