Tran Quang Huy

Trộn a (ml) dung dịch có pH = x với b (ml) H2O thu được dung dịch có pH = y.

a) Tính tỉ lệ a : b theo x và y.

b) Cho a = 10,0; b = 40,0; y = 6. Tính x.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời