giaitoan1234

Trong bình kín chứa 2,479 lít O2 và 7,437 lít H2 dkc.

a/ Tính khối lượng của hỗn hợp khíb/ Cho hai chất khí trên tác dụng với nhau . Hỏi khối lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu gam ?

Neo Pentan chọn trả lời