Neo Pentan

Trong các kim loại Na; Ca; K; Al; Fe, Cu và Zn có bao nhiêu kim loại tan tốt vào dung dich KOH là:

A. 5.       B. 3.       C. 6.       D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời