giaitoan1234

Trong một bình kín, người ta thực hiện một phản ứng hóa học theo phương trình phản ứng sau:

3A + 2B -> C + 2D

Trong đó A, B, C, D là các hợp chất hóa học. Biết tổng số mol các chất ban đầu là 1,5 mol. Thực hiện phản ứng một thời gian người ta dừng lại thì lúc đó tổng số mol các chất trong bình là 1 mol. Khi dừng lại thì tổng số phân tử có trong hợp chất C và D thu được là

Neo Pentan chọn trả lời