manhnguyen2211

Trong phân tử tetrapeptit ala-gly-val-glu amino axit đầu N là?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời