Hà Thế Anh

Trong quá trình chế biến nước mía để được đường kết tinh (chứa 2% tạp chât) và rỉ đường (chứa 25% đường nguyên chất). người ta phải dùng vôi sống. Từ 260 lít nước mía có nồng độ đường 7,5% (có khối lượng riêng 1,103 gam/ml) chế biến được m kg đường kết tinh, a kg rỉ đường. toàn bộ lượng rỉ đường thu được đem lên men thành b kg rượu etylic với hiệu suất 60%. Biết chỉ 70% lượng đường thu được ở dạng kết tinh. Phần còn lại nằm trong rỉ đường.
Cho biết vai trò của vôi sống và tìm giá trị của m, a, b.

Neo Pentan chọn trả lời