Neo Pentan

Trong tự nhiên cho có hai đồng vị bền: 17Cl37 và 17Cl35. Khối lượng nguyên tử trung bình của clo là 35,5. Thành phần % theo khối lượng của 17Cl37 trong FeCl3 (cho Fe = 56) là:

A. 16,80%         B. 16,28%         C. 17,08%         D. 17,51%

Neo Pentan chọn trả lời