Neo Pentan

Trùng hợp 42,0 gam propilen trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 250 ml dung dịch Br2 0,4M. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp propilen là

A. 75,0%       B. 85,0%       C. 80,0%       D. 90,0%

Neo Pentan chọn trả lời