Dương Minh Vũ

Từ hỗn hợp gồm CaCO3, KCl, Al2O3, Mg(NO3)2. Trình bày phương pháp hóa học điều chế từng kim loại tinh khiết sao cho khối lượng không thay đổi.

Dương Minh Vũ đã trả lời