Neo Pentan

Từ m kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

A. 180.       B. 162.       C. 360.         D. 720.

Neo Pentan chọn trả lời