Neo Pentan

Từ X thực hiện các chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → 2X1 + X2 + H2O
(2) X1 + HCl → Y + NaCl
(3) X2 + CuO → Z + Cu + H2O
(4) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3
Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5.
Nhận xét nào sau đây sai?

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.

B. X2 là hợp chất hữu cơ đa chức.

C. Y có tên gọi là axit axetic.

D. Z là anđehit no, hai chức, mạch hở.

loicao bình luận trả lời