Neo Pentan

Viết các phương trình phản ứng hoá học chứng tỏ phenol có tính axit, nhưng là axit yếu.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời