Neo Pentan

Viết các phương trình phản ứng hoá học dưới dạng công thức cấu tạo rút gọn của các chất theo các dãy chuyển hoá sau (cho biết A2 và A3 là các sản phẩm chính):

Neo Pentan đã chọn câu trả lời