Neo Pentan

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2. (Đun nóng)

(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.

(c) nX3 + nX4 → poli(etylen terephtalat) + 2nH2O. (Đun nóng, xúc tác)

(d) X2 + O2 → X5 + H2O. (Men giấm)

(e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O. (H2SO4 đặc, đun nóng)

Cho biết: X là este có công thức phân tử C12H14O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là:

A. 146.           B. 104.           C. 148.           D. 132.

Neo Pentan chọn trả lời