Neo Pentan

X là ancol, Y là anđehit; đều no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp H gồm X và Y (tỉ lệ mol tương ứng 4 : 3) trong oxi dư, thu được 70,4 gam CO2 và 36,0 gam H2O. Phần trăm khối lượng cacbon có trong phân tử X là

A. 52,2%.         B. 60,0%.         C. 66,7%.         D. 37,5%.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời