Khoa vu

X là dung dịch HCl 0,3M, Y là dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,15M và NaHCO3 0,1M. Tính VCO2 sinh ra (đktc) khi :

a/ Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100ml dung dịch Y và khuấy đều

b/ Cho từ từ 100ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X và khuấy đều

napoleong đã trả lời