Thien DOng

X là este ba chức, mạch hở và Y là este hai chức. Đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được 0,4 mol CO2. Cho hỗn hợp Z gồm X (x mol) và Y (y mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được a gam glixerol và 24,14 gam hỗn hợp muối T (mỗi muối chỉ chứa một loại nhóm chức). Cho a gam glixerol qua bình đựng Na (dư) thì khối lượng bình tăng 4,45 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,14 gam muối cần dùng 0,6 mol O2, thu được 5,13 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este Y trong Z có giá trị gần nhất với

A. 65%.         B. 47%.         C. 49%.         D. 43%.

salalala đã trả lời