Neo Pentan

X là este mạch hở được tạo bởi từ một axit cacboxylic đa chức và một ancol đơn chức, trong X chỉ chứa một loại nhóm chức. Hiđro hóa hoàn toàn X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t°), thu được este Y có công thức phân tử là C6H10O4.

Số cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 3.           B. 2.           C. 1.           D. 4.

Số chất X thỏa mãn các điều kiện trên là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

Neo Pentan sửa câu hỏi