hatuananh2007

X là hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (B là kim loại thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn). Cho 7,7g X vào nước dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Thêm 2,3g Na và 7,7g X thu được hỗn hợp Y trong đó chứa 46% Na về khối lượng. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH dư thu được 8,96 lít H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại A, B

Neo Pentan chọn trả lời