Neo Pentan

X, Y, Z, T là một trong các hợp chất hữu cơ sau: axit fomic; ancol etylic; axetilen và metyl fomat. Tính chất vật lý và tính chất hóa học được ghi theo bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. Axit fomic; axetilen; ancol etylic; metyl fomat

B. Axetilen; metyl fomat; ancol etylic; axit fomic

C. Axit fomic; metyl fomat; axetilen; ancol etylic

D. Axetilen; axit fomic; metyl fomat; ancol etylic

Neo Pentan chọn trả lời