Neo Pentan

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 27,6.       B. 9,2.       C. 13,8.       D. 4,6.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời