Phat2105

Xác định nồng độ của các ion thu được khi trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,2M và K2SO4 0,2M với 300 ml dung dịch BaCl2 0,2M.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời