Neo Pentan

Xét các phản ứng: (a) phản ứng xảy ra khi nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3, (b) phản ứng xảy ra trong pin Cu-Ag, và (c) phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch AgNO3 với anot bằng Cu đến hết ion Ag+. Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Các phản ứng này đều là các quá trình điện hóa.

B. Đều có sự trao đổi electron trực tiếp giữa chất oxi hóa và chất khử.

C. Hai trong ba phản ứng này là phản ứng oxi hóa – khử.

D. Các phản ứng có phương trình dạng ion là giống nhau.

Vinhhh đã trả lời