meomimi

Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm 0,05 mol NaNO3; 0,1 mol KNO3 và HCl. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,125 mol hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu, có 1 khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2.
Tìm giá trị của m:
A. 61,375
B. 64,05
C. 57,975
D. 49,77

Neo Pentan trả lời