Unss

50 gam dung dịch MX có nồng độ 35,6% tác dụng với 10 gam dung dịch AgNO3 thu được kết tủa. Lọc kết tủa được dung dịch nước lọc có nồng độ MX giảm 1,2 lần so với ban đầu. Xác định công thức muối MX biết M là kim loại kiềm và X là 1 nguyên tố halogen

HchemO Academy đã trả lời