Tran Duc Trung

a) Cho biết độ tan của A trong nước ở 10 độ C là 15g còn ở 90 độ C là 50g hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa A ở 90 độ C xuống 10 độ C thì có bao nhiêu gam chất tan tách ra (kết tủa).

b) Cũng hỏi như vậy nhưng trước khi làm lạnh ta đun đuổi bớt 200g nước.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời