Neo Pentan

Cho các phát biểu:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(b) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.
(c) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính.
(g) Dung dịch etylamin làm quỳ tím chuyển màu xanh.
(h) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh.
(k) Axetilen và etilen là đồng đẳng của nhau.
Số nhận định đúng là

A. 3       B. 4       C. 5       D. 7

Neo Pentan chọn trả lời