Neo Pentan

Axit fomic có thể cho phản ứng tráng gương với bạc oxit trong dung dịch amoniac và phản ứng khử Cu(OH)2 thành kết tủa đỏ gạch Cu2O. Giải thích và viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời