H2o.

Ba este no, mạch hở E, F, G là đồng phân của nhau, có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. Thực hiện sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) E + 4NaOH → 2X + 2Y + Z
(2) F + 4NaOH → Y + 2Z + 2T
(3) G + 4NaOH → X + T + 3R
(4) X + HCl → H + NaCl
Cho các phát biểu sau:
(a) E, F, G đều tham gia phản ứng tráng bạc.
(b) Z hoàn tan được Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.
(c) Nhiệt độ nóng chảy của H cao hơn ancol etylic.
(d) Từ Y có thể điều chế trực tiếp axit axetic.
(e) Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2, H2O và Na2CO3 với số mol bằng nhau.
Số phát biểu đúng là:

A. 2          B. 3            C. 4            D. 1

Neo Pentan chọn trả lời