Nguyễn văn Ba

Bằng phương pháp hoá học em hãy nhận biết các lọ khí sau bị mất nhãn: HCl, Cl2, SO2, CO2, không khí.

Neo Pentan chọn trả lời