Neo Pentan

Cho các phản ứng sau:

 X + 2NaOH → 2Y + H2O

Y + HCl loãng → Z + NaCl

Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức C4H6O5. Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là?

A. 15,58 gam                   B. 18 gam

C. 20 gam                        D. 16,58 gam

quandodaihocokok đã trả lời