Neo Pentan

Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ bên dùng để tách riêng rẽ các chất trong hỗn hợp nào sau đây

A. Hỗn hợp gồm nước và etanol.

B. Hỗn hợp gồm axit axetic và etanol.

C. Hỗn hợp gồm anilin và benzen

D. Hỗn hợp gồm nước và benzen

Neo Pentan chọn trả lời