Neo Pentan

Các chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. (NH4)2CO3, K2SO4, (CH3COO)2Ca.

B. Zn(NO3)2; (CH3COO)2Pb, NaCl.

C. Al2(SO4)3, MgCl2; Cu(NO3)2.

D. HCOONa; Mg(NO3)2, HCI.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời