Neo Pentan

Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo,… Este có mùi dứa có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

B. CH3COOCH2CH(CH3)2.

C. CH3CH2CH2COOC2H5.

D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

Neo Pentan chọn trả lời