Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
1. Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.
2. Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).
3. Nhôm bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.
4. Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.
5. Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.
6. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 6.

Neo Pentan chọn trả lời