giaitoan1234

Cách cân bằng phương trình này như thế nào ạ?

5H2C2O4 + 2(MnO4)- + 6H+ → 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O

Neo Pentan chọn trả lời