Neo Pentan

Chất hữu cơ X có cấu tạo HO-CH2-COO-CH2-COO-CH=CH2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, sản phẩm hữu cơ thu được gồm

A. 1 muối và 1 anđehit.       B. 2 muối và 1 ancol.

C. 2 ancol và 1 anđehit.       D. 2 muối và 1 anđehit.

Neo Pentan chọn trả lời