Kim Ngọc

Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H9O6N3. X tác dụng NaOH, đun nóng, thu được một chất Y làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Z chỉ chứa các chất vô cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch Z chỉ chứa 2 muối vô cơ.
(b) Chất Y là metylamin.
(c) Số phân tử hidro có trong một phân tử chất Y là 6.
(d) X tác dụng với dung dịch HCl (có dư) sinh ra chất khí vô cơ.
(đ) Chất x tác dụng vừa đủ với NaOH theo tỉ lệ 1: 3.
Số phát biểu đúng là

A. 5         B. 2          C. 3         D. 4

Neo Pentan chọn trả lời