Neo Pentan

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 2 muối?

A. Fe.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.        D. FeO.

Neo Pentan chọn trả lời