Neo Pentan

Cho sơ đổ chuyển hoá sau:

Chất X là thành phần chính của quặng giàu sắt nhất nhưng hiếm gặp trong tự nhiên; Y, Z, T, A, B, D là các chất khác nhau; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng giữa hai chất, số oxi hóa của Fe trong Y thấp hơn Fe trong X. Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Chất Z là FeCl3.

B. T là hợp chất dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

C. Chất B có thể là HCl hoặc HBr.

D. Y có thể là Fe hoặc FeO.

Neo Pentan chọn trả lời