Trương Thị Diệu Linh

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn gồm Na2SO4, H2SO4, HCI. Viết các phương trình hoa học xảy ra.

Neo Pentan chọn trả lời