Thuy Tram_1605

Chia 33 gam hỗn hợp bột X gồm Zn và Al thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 11,76  lít H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 0,45 M và Cu(NO3)2 0,15 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Tính giá trị của m.

Thuy Tram_1605 bỏ chọn trả lời