Lee Trần

Chia m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeS2, thành hai phần bằng nhau.

Cho phần 1 vào bình kín chứa 42,00 lít khí O2 (dư, đo ở đktc), nung nóng bình cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về điều kiện ban đầu (toàn bộ hơi nước ngưng tụ) thấy áp suất giảm 10% so với trước khi nung.

Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Y chỉ chứa (m – 7,8) gam hỗn hợp hai muối trung hoà có tỷ lệ về khối lượng là 25 : 2. Giá trị m là

A. 84,4.          B. 36,3.          C. 72,6.          D. 42,2.

Lee Trần chọn trả lời