Nguyeễn Phan BÁch Viẹt

Cho 0,1 mol Mg và 0,1 mol MgO tác dụng với dunh dịch có chứa y mol HNO3 , biết rằng HNO3 dùng dư 20% so với lượng cần thiết, thu được V lít khí NO (đkc) và dung dịch A cô cạn dung dịch A thu được 30,4 gam muối khan . Giá trị của y và V lần lượt là:

A. 0,5 mol và 4,48 lít    B. 0,6 mol và 8,96 lít

C. 0,552 mol và 0,896 lít    D. 0,6 mol và 0,896 lít

Neo Pentan chọn trả lời