ahnchanbaek

Cho 0,2 mol hơi nước qua than nung đỏ, thu được hỗn hợp khí X gồm CO, H2 và CO2. Dẫn toàn bộ X qua ống sứ chứa 33,1 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3 và Al2O3 nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn Y, hỗn hợp khí T và hơi. Hấp thụ hoàn toàn T vào bình nước vôi trong dư, khối lượng bình tăng 10,2 gam và không có khí thoát ra. Nếu đem toàn bộ Y tác dụng với HNO3 dư thì có a mol HNO3 phản ứng, thu được 103,3 gam muối và có duy nhất 1 khí NO thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị gần nhất của a là ?

A. 1,52        B. 1,28        C. 1,73        D. 0,91

Neo Pentan đã chọn câu trả lời